MIN FAGLIGE BAGGRUND

Jeg er ID-psykoterapeut  MPF med efteruddannelse i bl.a. biologisk chok/traume behandling, energiarbejde, sorgarbejde og fortløbende spirituel træning.

 

Mit fokus er at arbejde med og give støtte ind i forandringsprocesser - bevidstgørelse, accept af det som er, afvikling og udvikling frem mod indre healing og autensitet. Det spirituelle perspektiv vil være gennemgående i mit arbejde.


Denne rejse kan med et kraftfuldt symbol ses som en spiral eller en labyrint. På mange måder bliver vi inviteret til og konfronteres med de samme udfordringer, opgaver og problemer på dybere og dybere niveauer. 

Jeg har på min rejse fået mulighed for både personligt, fagligt og spirituelt lag på lag at udvikle kompetencer, som jeg med dyb ydmyghed stiller til rådighed i mit terapeutiske arbejde.


Mit menneske- og livssyn tager afsæt i en psykodynamisk-humanistisk-eksistentiel tilgang og medinddrager hele tiden kroppen og det transpersonlige perspektiv. Min overbevisning er, at vi har en kerne eller sjæl, som er vores inderste essentielle værens kerne eller vores inderste sandhed, som bevidsthedsmæssigt er forbundet med andre mennesker og alt omkring os.

 

Min motivation og drivkraft

Jeg har i gennem mange år interesseret mig for den vækstmulighed eller invitation til forandring der ligger i en livsovergang. I mellemrummet eller tomrummet mellem det der var og det der er på vej ligger kimen og impulsen til nyt liv. Tør vi være i dette ”ved-ikke-rum” og lade det åbne sig, har vi mulighed for at læne os ind i noget, der er større end os selv og lære os selv at kende på et dybere plan. Vi kan dermed tage skridt imod at blive mere hele og autentiske.


I min terapeutiske praksis er jeg stødt på mennesker med mange former for livsovergange. De har alle skullet arbejde med adskillelses temaer og sorg efter tab: af livspartner, af job, af kompetencer i forbindelse med sygdom eller måske af selvbilleder i forbindelse med skift i livet. De har mestret deres adskillelses proces og efterfølgende nyorientering i livet meget forskelligt - men det har været kendetegnende, at de enten ud fra egen indre drivkraft eller støttet af den terapeutiske proces, har benyttet en form for ritualer til at træde over grænser til nyt liv og nye selvopfattelser.


På min egen rejse i livet de sidste 20 år har jeg gennem forskellige livsovergange med større eller mindre udfordringer søgt efter min dybereliggende autensitet og været optaget af begrebet ”livsovergange” set i en større sammenhæng.


Min erfaring er, at ”overgangen” både indeholder en mulighed for dyb læring og dermed kan være afsæt for udviklingsspring og forandring - og modsat kan den indeholde risikoen for regression dvs. et bevidsthedstab, tab af kompetencer eller stagnation forstået som fastlåsthed i gamle mønstre, som muligvis ikke matcher den nye situation.

Forandringsarbejde, livsovergange og brugen af ritualer

Jeg er inspireret af ID-Udviklingsspiralen og arbejder dels på syv forskellige bevidsthedsniveauer: det adfærdsmæssige, kognitive, systemiske, psykodynamiske, eksistentielle, humanistiske og transpersonelle niveau og dels med 7 forandringsprincipper som grundlag for at arbejde med udvikling og forandring : bevidstgørelse, energibalancering, mønsterafbrydelse, re-orientering, motivation, kompetenceudvikling og integration.


Jeg er optaget af at betragte vores livslange udvikling, som en rejse mod at blive mere hele og autentiske individer. Denne forandrings-rejse kalder Jung for individuation og den indebærer mange naturlige livsovergange. Jeg er særligt optaget af, hvordan vi kan forstå livsovergange i en større sammenhæng og skabe rum for personlig vækst i disse overgangsprocesser.

Her er jeg inspireret af den franske antropolog Arnold van Gennep, som arbejder med et begreb han kalder Rite de Passage. Han påviste i sine studier af overgangsritualer eller initiationsriter, at de har et forløb med tre faser: adskillelsesfasen, overgangsfasen og genfødselsfasen.


Ritualets primære funktion er at skabe en social, psykologisk og spirituel forvandling og tilpasning, så der i forbindelse med overgangen kan opstå et nyt og bedre, mere helt individ. Personen ændrer værdier, det man tror på integreres kropsligt og psykologisk, så man i højere grad motiveres og lever indefra i stedet for udefra. Riten skaber en sammenhæng, der er større end én personlig tilværelse og hvis man er i en livssituation som fx en overgang og har behov for et større perspektiv, kan ingen andre forestillinger af hverken intellektuel eller videnskabelig art erstatte dem.


Herudover har jeg både fagligt og personligt beskæftiget mig med dybe livsovergange: tab af et nærtstående betydningsfuldt menneske, konsekvensen af et liv med kronisk sygdom, skilsmisse og følger af skader efter trafikulykker. Jeg er inspireret af Marianne Davidsen-Nielsen i forhold til sorg- og adskillelsesprocesser, som også kan betragtes som forandringsarbejde. Da der er tab i alle livsovergange, er det relevant at inddrage tabets perspektiv og de konkrete opgaver, der er knyttet hertil for igen at kunne træde ud i livet.Min faglige baggrund

Arbejde og erfaring: • mange års erfaring som leder, herunder erfaring i kommunikation og udvikling af menneskelige potentialer, organisationsudvikling og familiearbejde • underviser på inspirationskurser med voksne arbejdsløse • pædagogisk konsulent • terapeut i eget regi • bred og alsidig livserfaring • personlig erfaring med stress og whiplash.


Uddannelse: • videregående pædagogisk uddannelse • bachelor i voksenpædagogik fra RUC • 2-årig efteruddannelse fra Bodynamic International Aps. • supervisoruddannelse fra Kempler Institute • Psykoterapeut fra ID-Academy.


Efteruddannelse, kurser og personlig udvikling: • kurser i ledelse • personligt udviklingsforløb igennem mange år i bl.a. Bodynamic og ID regi • ”på sporet af kvindelig spiritualitet” v/ Neel Fasting • deltager på kursusrække hos Art Reade • medlem af en kvindelig spirituel terapigruppe gennem 16 år • efteruddannelse i energiarbejde hos Mette Knusdsen • fortløbende spirituelt hjerte-træningsforløb hos Margit Madhurima Rigstrup • pt i fortløbende efteruddannelsesforløb hos Ulla Rung Weeke om ”Chok, traumer – og glæde”. Jeg er oprindeligt uddannet pædagog og har mange års ledelseserfaring.


Jeg får løbende supervision af en erfaren supervisor.

 

Her kan du læse mere uddybende om mit idègrundlag:


Samhørighed og værdighed


Menneskesyn


Ritualer

DIN KERNE v/Psykoterapeut MPF Anne-Grete Kerne Jrgensen, Allerd -

Tlf: 30 28 08 16 eller agj@dinkerne.dk